کارگاه هنری شمس

کرمان، شهربابک، خیابان ولیعصر، طبقه فوقانی چاپخانه بابکان، کارگاه هنری سمیه شمس

تلفن های تماس: 03434118800 – 09139919593